Úvod

Naše služby

Kontakty

Budovy EKO s.r.o.

Stavební projekty

Pasivní domy

PENB

Dotace a energetické posudky

Projekty a revize plynových zařízení

Design

Architektonické modely

Poskytujeme kompletní projektové služby pro splnění legislativních povinností i pro realizaci pozemních staveb. Při projektování spolupracujeme s odborníky dílčích profesí (statika, technická zařízení budov, elektrická zařízení, rozpočty, požárně-bezpečnostní řešení, architektonické služby apod.)

Zákonnou povinnost nechat zpracovat a vlastnit projektovou dokumentaci po celou dobu životnosti stavebního díla řeší zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“) v platném znění.

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR):

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby řeší zejména účel stavby, její osazení do terénu vzhledem k okolním pozemkům a okolní zástavbě vč. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.

Dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení (DSP):

Dokumentace pro ohlášení stavby, resp. stavební povolení, zpravidla navazuje na dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Tato dokumentace řeší dispoziční, konstrukční a materiálové uspořádání stavby včetně řešení všech dílčích projektových profesí využívaných v objektu.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS):

Dokumentace pro provedení stavby řeší veškeré stavebně-konstrukční detaily a podrobné řešení dílčích profesí, včetně návrhu konkrétních materiálů a výrobků pro provedení stavby. Tato dokumentace by měla být vypracována ke každé budované stavbě, avšak je bezpodmínečně nutná při návrhu pasivních domů.

Dokumentace pro výběr dodavatele:

Dokumentace pro výběr dodavatele je podrobná dokumentace řešící veškeré detaily tak, aby podle ní mohl být vypracován rozpočet, sloužící společně s dokumentací pro ocenění zakázky dodavatelem. Dokumentace je zpracovávána zejména pro veřejné zakázky a zakázky financované s dotací.

Dokumentace skutečného provedení - pasport stavby:

Dokumentace skutečného provedení je zpracovávána po zhotovení stavby a obsahuje veškeré změny realizované během provádění stavby. Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stávajícího stavu budovy, zpracovává se zejména v případě, když vlastník nedisponuje stavební dokumentací ke stávajícímu objektu. Její součástí je stavební průzkum se zaměřením na zjištění skladeb konstrukcí.

Dokumentace pro žádost o dotaci:

Dokumentace o žádost o dotaci je specifická dokumentace vypracovaná dle požadavků konkrétního dotačního titulu. Jedná se např. o dokumentace pro tituly Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, OPŽP, OPPIK apod.